Gastenpuzzels div Nostalogram door Myoop


Oplossingen Nostalgram
Horizontaal:
6. Ge w a p e n dv e r z e t; 8. Op z ij n s t r e pe n st aa n; 10. L a n g v an s t of z ij n; 12. V o
o r n a a m w o o rd en; 14. Ee n b a ll e tj e t ra pp en; 15. M e t t we e m a t en m e te n; 16. T
em in; 17. Aa ng eb ra nd.
Verticaal:
1. Ho ge r op; 2. O p ee n lij n; 3. I n he t le v e n ro e p e n; 4. H e th e ki s v a nd e d a m; 5.
Da t g aa tm ij b o v en d e pe t; 7. Z ij n ho of dk w ijt ra k en; 9. Z e l f v er n i e ti gi ng; 11.
V en tv er gu n n in g; 13. O r a e t la bo ra